Volg ons online

Verkiezingen

VVD plannen voor de ouderenzorg

Wat zijn de VVD plannen voor de ouderenzorg precies? We hebben het voor je op een rijtje gezet op basis van het verkiezingsprogramma.

Gedeeld

op

Tweede Kamerverkiezingen 2017

Deze tekst komt uit het verkiezingsprogramma van de VVD en is niet of nauwelijks bewerkt

De VVD vindt het belangrijk dat de zorg toegankelijk en betaalbaar blijft. Wij willen daarom een breed basispakket waarbij we inzetten op gepast gebruik, het terugdringen van niet-effectieve behandelingen en het slimmer inzetten van eigen betalingen.

We willen blijven zoeken naar mogelijkheden om eigen betalingen dusdanig slim in te zetten, dat de zorg in Nederland toegankelijk en betaalbaar blijft. Ook dure geneesmiddelen horen thuis in het basispakket, maar dan moet de effectiviteit van deze medicijnen wel zijn aangetoond. Dure geneesmiddelen kunnen bijdragen aan de verlenging van een leven of genezing van een ernstige ziekte. Om deze geneesmiddelen goed te kunnen inzetten, willen wij dat er een akkoord wordt gesloten met de farmaceutische industrie over lagere prijzen.

Kwaliteit van zorg

Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen artsen of ziekenhuizen, moet de kwaliteit van zorg overal op dezelfde manier worden gemeten. Er moet dan ook worden toegewerkt naar het samenvoegen en harmoniseren van registraties en formulieren. Dit biedt meer inzicht in kwaliteit, geeft zorgverleners meer tijd voor patiënten en draagt bij aan de vermindering van de administratieve lasten. Bovendien leidt dit tot een forse vermindering van de administratieve lasten voor professionals en instellingen. Ook willen wij vrijheid teruggeven aan professionals, zodat zij beter samen kunnen werken rondom de zorg voor een patiënt.

Betaald voor kwaliteit

Zorgverleners moeten bovendien worden betaald op basis van de kwaliteit van zorg, een goede behandeling en de tevredenheid na afloop van de behandeling (uitkomstbekostiging). Dus niet alleen op basis van het aantal uren dat aan een behandeling is besteed. De ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren en het kunnen vinden van betrouwbare en volledige informatie voor patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars zijn daarvoor goede eerste stappen.

Melden van fouten

Medische missers en calamiteiten door zorgverleners moeten altijd worden gemeld. Dat is een belangrijk onderdeel van het geheel aan maatregelen om patiëntveiligheid op een hoger niveau te tillen. Zorg is mensenwerk en fouten zullen daarom gemaakt blijven worden. Om ervoor te zorgen dat zorgverleners deze missers melden, zodat anderen ervan kunnen leren, is een cultuuromslag nodig.

Laatst ontwikkelingen

Het is belangrijk dat zorgprofessionals op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen, zoals veilige medische technologie, zodat zij de beste zorg kunnen blijven leveren. Verpleegkundig specialisten, physician assistents en verpleegkundigen kunnen taken overnemen van artsen. Het is dan wel belangrijk dat zij voldoende zijn geschoold. Daarom dient er voldoende ruimte te zijn voor bij- en omscholing. Inspelen op de zorgvraag van de toekomst kan betekenen dat beroepen die op dit moment in het buitenland al zijn toegelaten, ook in Nederland worden erkend en dat studenten in Nederland een opleiding in die richting kunnen volgen. In opleidingen moet er ook meer aandacht zijn voor eHealth en zorginnovatie, zodat hier in de zorg optimaal gebruik van kan worden gemaakt.

PGB

Een persoonsgebonden budget (pgb) kan hét verschil maken tussen meedoen in de samenleving of aan de zijlijn blijven staan als je complexe, langdurige zorg nodig hebt. Met een persoonsgebonden budget kan de zorg die nodig is immers zelf worden ingekocht. Het integraal-pgb moet daarom voor heel Nederland beschikbaar

Verpleeghuizen

Ook in verpleeghuizen moet iedereen uit kunnen gaan van de beste zorg. Wij willen daarom dat de allerbeste verpleeghuizen in Nederland voortaan de norm zijn en als voorbeeld dienen voor de rest. Een norm die verder gaat dan hygiënevoorschriften. Wij willen een norm waar oog is voor de kwaliteit van leven van bewoners, hun wensen en de indeling van hun dagelijks leven. Instellingen die deze norm langdurig niet halen, en dus slecht presteren, moeten worden gesloten.

Zelf kiezen

Mensen die in een instelling wonen, mogen zelf kiezen hoe zij hun leven leiden. Wij willen dat bewoners zelf kunnen kiezen wat ze ‘s avonds eten en wanneer en hoe ze douchen. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben we werk gemaakt van persoonsvolgende bekostiging. Dit zorgt er ook voor dat zorgverleners worden gestimuleerd om betere kwaliteit te leveren. Daarnaast biedt het ruimte aan kleinschalige zorg. Verzorging die helemaal is afgestemd op wat iemand nodig heeft. Wij willen blijven inzetten op het apart betalen van zowel wonen als zorg. Zo kun je huur betalen voor jouw woning en zelf kiezen wie de zorg levert.

Wij zijn ontzettend trots op de mensen die zich iedere dag opnieuw inzetten als mantelzorger. Deze mensen zijn van onschatbare waarde. Gemeenten moeten daarom voortdurend aandacht hebben voor de mantelzorgers en hen ondersteunen wanneer dat nodig is.

Wij vinden het niet eerlijk dat mensen die hun hele leven hard gespaard hebben, een hogere eigen bijdrage betalen voor hun zorg en ondersteuning dan mensen die niet hebben gespaard. Daarom willen wij de vermogensinkomensbijtelling verlagen.

NED7 is dé community voor 50-plussers die bewijzen dat ouder worden alles behalve vervelend is.

Advertentie

Verkiezingen

PVV plannen voor de ouderenzorg

Wat zijn de PVV plannen voor de ouderenzorg precies? We hebben het voor je op een rijtje gezet op basis van het verkiezingsprogramma.

Gedeeld

op

door

Tweede Kamerverkiezingen 2017

Deze tekst komt uit het verkiezingsprogramma van de PVV en is niet of nauwelijks bewerkt

Het verkiezingsprogramma van de PVV zegt niets over de (ouderen)zorg, behalve de volgende twee punten:

  • Eigen risico zorg geheel afschaffen
  • Terugdraaien bezuinigingen thuiszorg, ouderenzorg. Méér handen aan het bed

Hoe de PVV dit wil bewerkstelligen of wat de PVV nog meer van plan is wordt niet uitgelegd of toegelicht.

Lees verder

Verkiezingen

SP plannen voor de ouderenzorg

Wat zijn de SP plannen voor de ouderenzorg precies? We hebben het voor je op een rijtje gezet op basis van het verkiezingsprogramma.

Gedeeld

op

door

Tweede Kamerverkiezingen 2017

Deze tekst komt uit het verkiezingsprogramma van de SP en is niet of nauwelijks bewerkt

De SP wil de zorg regelen op basis van zorgbehoefte en een einde maken aan de concurrentie tussen aanbieders van zorg. We gaan de zorg meer in de buurt en op een menselijke maat organiseren, dat is fijner werken voor de medewerkers en een stuk persoonlijker voor de mensen die afhankelijk zijn van thuiszorg.

Kleine ziekenhuizen behouden

Er moet een nationaal netwerk van ziekenhuizen komen waarin ziekenhuizen samenwerken op specialistische zorg en waarmee kleine ziekenhuizen behouden blijven. Ziekenhuizen moeten gefinancierd worden op basis van een aantal hoofdparameters, die samen een goede inschatting geven van de geleverde zorg. De financiering per verrichting en/of behandeling (via DBC’s/Dot’s) schaffen we af. Er komt geen winstuitkering voor ziekenhuizen. Wachtlijsten voor ziekenhuiszorg zijn niet acceptabel.

Bureaucratie te lijf

Er moet een einde komen aan de bureaucratie waar verpleegkundigen in het ziekenhuis maar natuurlijk ook zorgverleners in andere zorgdomeinen mee geconfronteerd worden. Dit vermindert immers het werkplezier, verhoogt de werkdruk en leidt tot meer minder tijd voor de zorgbehoevende.

Mantelzorg

Wij willen dat mantelzorgers en vrijwilligers meer ondersteuning krijgen. De harde bezuinigingen op de thuiszorg worden niet door de SP gesteund. Thuis kunnen blijven wonen als je verzorging nodig hebt, daar gaat het om. Om te voorkomen dat mensen (te vroeg) naar een verpleeghuis moeten, staat de SP voor goede thuiszorg voor iedereen die dat nodig heeft.

Thuiszorg

Veel mensen blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen huis wonen, ook als ze veel zorg nodig hebben. Daarom vindt de SP goede en persoonlijke thuiszorg zo belangrijk. Maar er kan een moment komen dat het thuis niet meer lukt. Wij vinden dat iedereen die door ziekte, ouderdom of een beperking niet langer thuis kan blijven altijd de mogelijkheid moet hebben om in een zorginstelling te gaan wonen. Dat betekent dat we ouderen niet dwingen om langer thuis ze blijven dan ze zelf verantwoord en veilig vinden.

Overig

De SP wil de zorg regelen op basis van zorgbehoefte en een einde maken aan de concurrentie tussen aanbieders van zorg. We gaan de zorg meer in de buurt en op een menselijke maat organiseren, dat is fijner werken voor de medewerkers en een stuk persoonlijker voor de mensen die afhankelijk zijn van thuiszorg.

Nieuwe geneesmiddelen waar de effectiviteit van bewezen is en waarvan geen goedkopere equivalent bestaat, worden opgenomen in het basispakket.

Lees verder

Verkiezingen

PvdA plannen voor de ouderenzorg

Wat zijn de PvdA plannen voor de ouderenzorg precies? We hebben het voor je op een rijtje gezet op basis van het verkiezingsprogramma.

Gedeeld

op

door

Tweede Kamerverkiezingen 2017

Deze tekst komt uit het verkiezingsprogramma van de PvdA en is niet of nauwelijks bewerkt

De PvdA wil mantelzorgers beter ondersteunen, zodat ze niet overbelast raken en zij werk, zorg en gezin beter kunnen combineren. De PvdA wil hun werk verlichten met de zogeheten respijtzorg en mantelzorgverlof en hen actief wijzen op deze mogelijkheden.

In een keukentafelgesprek wordt samen met de gemeente en andere betrokkenen besproken welke zorg vrienden, familie of buren kunnen bieden. Professionele zorg wordt daarop afgestemd. Zorgverleners moeten familieleden en mantelzorgers serieus betrekken bij deze gesprekken.

eHealth

Moderne communicatiemiddelen als e-consulten, telemonitoring en beeldbellen kunnen verlichting bieden, zodat de mantelzorger niet steeds hoeft te reizen. We hebben speciale aandacht voor minderjarige kinderen die mantelzorgtaken uitvoeren: die moeten zoveel mogelijk worden ontlast en ondersteund.

Thuiszorg

De PvdA wil de zorg dichtbij, in de buurt organiseren. We willen dat ouderen en gehandicapten langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Dat is prettiger voor hen, en het bespaart ook nog eens geld. De patiënt en de wijkverpleegkundige krijgen de regie terug in handen. Niet meer een stopwatch of indicatie is bepalend, maar dat wat nodig is.

Ouderenzorg

PvdA wil 300 miljoen euro extra investeren in de ouderenzorg. ‘We willen in verpleeghuizen de zogenoemde Hugo Borstnorm invoeren: er komt extra verplegend personeel voor een liefdevolle oude dag. Dat betekent meer personeel, betere opleidingen en meer aandacht aan bewoners. Daarvoor vragen we van inkomens boven de 150.000 euro een extra bijdrage via de inkomstenbelasting.’

Overig

  • We willen af van de marktwerking, om te beginnen bij de verzekeraars, en geven de macht binnen de zorg terug aan de professionals en de patiënten. Goede en betaalbare zorg, dichtbij huis.
  • Eén uniforme polis voor alle basisverzekeringen;
  • Afschaffen van het eigen risico;
  • Meer zeggenschap in de zorg;
  • Meer aandacht voor preventie;
  • PvdA is voor een actief donorregistratie-beleid
Lees verder

Meest gelezen