Volg ons online

Verkiezingen

PVV plannen voor de ouderenzorg

Wat zijn de PVV plannen voor de ouderenzorg precies? We hebben het voor je op een rijtje gezet op basis van het verkiezingsprogramma.

Gedeeld

op

Tweede Kamerverkiezingen 2017

Deze tekst komt uit het verkiezingsprogramma van de PVV en is niet of nauwelijks bewerkt

Het verkiezingsprogramma van de PVV zegt niets over de (ouderen)zorg, behalve de volgende twee punten:

 • Eigen risico zorg geheel afschaffen
 • Terugdraaien bezuinigingen thuiszorg, ouderenzorg. Méér handen aan het bed

Hoe de PVV dit wil bewerkstelligen of wat de PVV nog meer van plan is wordt niet uitgelegd of toegelicht.

Bezoek ook eens…

NED7 is dé community voor 50-plussers die bewijzen dat ouder worden alles behalve vervelend is.

Advertentie

Verkiezingen

SP plannen voor de ouderenzorg

Wat zijn de SP plannen voor de ouderenzorg precies? We hebben het voor je op een rijtje gezet op basis van het verkiezingsprogramma.

Gedeeld

op

door

Tweede Kamerverkiezingen 2017

Deze tekst komt uit het verkiezingsprogramma van de SP en is niet of nauwelijks bewerkt

De SP wil de zorg regelen op basis van zorgbehoefte en een einde maken aan de concurrentie tussen aanbieders van zorg. We gaan de zorg meer in de buurt en op een menselijke maat organiseren, dat is fijner werken voor de medewerkers en een stuk persoonlijker voor de mensen die afhankelijk zijn van thuiszorg.

Kleine ziekenhuizen behouden

Er moet een nationaal netwerk van ziekenhuizen komen waarin ziekenhuizen samenwerken op specialistische zorg en waarmee kleine ziekenhuizen behouden blijven. Ziekenhuizen moeten gefinancierd worden op basis van een aantal hoofdparameters, die samen een goede inschatting geven van de geleverde zorg. De financiering per verrichting en/of behandeling (via DBC’s/Dot’s) schaffen we af. Er komt geen winstuitkering voor ziekenhuizen. Wachtlijsten voor ziekenhuiszorg zijn niet acceptabel.

Bureaucratie te lijf

Er moet een einde komen aan de bureaucratie waar verpleegkundigen in het ziekenhuis maar natuurlijk ook zorgverleners in andere zorgdomeinen mee geconfronteerd worden. Dit vermindert immers het werkplezier, verhoogt de werkdruk en leidt tot meer minder tijd voor de zorgbehoevende.

Mantelzorg

Wij willen dat mantelzorgers en vrijwilligers meer ondersteuning krijgen. De harde bezuinigingen op de thuiszorg worden niet door de SP gesteund. Thuis kunnen blijven wonen als je verzorging nodig hebt, daar gaat het om. Om te voorkomen dat mensen (te vroeg) naar een verpleeghuis moeten, staat de SP voor goede thuiszorg voor iedereen die dat nodig heeft.

Thuiszorg

Veel mensen blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen huis wonen, ook als ze veel zorg nodig hebben. Daarom vindt de SP goede en persoonlijke thuiszorg zo belangrijk. Maar er kan een moment komen dat het thuis niet meer lukt. Wij vinden dat iedereen die door ziekte, ouderdom of een beperking niet langer thuis kan blijven altijd de mogelijkheid moet hebben om in een zorginstelling te gaan wonen. Dat betekent dat we ouderen niet dwingen om langer thuis ze blijven dan ze zelf verantwoord en veilig vinden.

Overig

De SP wil de zorg regelen op basis van zorgbehoefte en een einde maken aan de concurrentie tussen aanbieders van zorg. We gaan de zorg meer in de buurt en op een menselijke maat organiseren, dat is fijner werken voor de medewerkers en een stuk persoonlijker voor de mensen die afhankelijk zijn van thuiszorg.

Nieuwe geneesmiddelen waar de effectiviteit van bewezen is en waarvan geen goedkopere equivalent bestaat, worden opgenomen in het basispakket.

Bezoek ook eens…

Lees verder

Verkiezingen

PvdA plannen voor de ouderenzorg

Wat zijn de PvdA plannen voor de ouderenzorg precies? We hebben het voor je op een rijtje gezet op basis van het verkiezingsprogramma.

Gedeeld

op

door

Tweede Kamerverkiezingen 2017

Deze tekst komt uit het verkiezingsprogramma van de PvdA en is niet of nauwelijks bewerkt

De PvdA wil mantelzorgers beter ondersteunen, zodat ze niet overbelast raken en zij werk, zorg en gezin beter kunnen combineren. De PvdA wil hun werk verlichten met de zogeheten respijtzorg en mantelzorgverlof en hen actief wijzen op deze mogelijkheden.

In een keukentafelgesprek wordt samen met de gemeente en andere betrokkenen besproken welke zorg vrienden, familie of buren kunnen bieden. Professionele zorg wordt daarop afgestemd. Zorgverleners moeten familieleden en mantelzorgers serieus betrekken bij deze gesprekken.

eHealth

Moderne communicatiemiddelen als e-consulten, telemonitoring en beeldbellen kunnen verlichting bieden, zodat de mantelzorger niet steeds hoeft te reizen. We hebben speciale aandacht voor minderjarige kinderen die mantelzorgtaken uitvoeren: die moeten zoveel mogelijk worden ontlast en ondersteund.

Thuiszorg

De PvdA wil de zorg dichtbij, in de buurt organiseren. We willen dat ouderen en gehandicapten langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Dat is prettiger voor hen, en het bespaart ook nog eens geld. De patiënt en de wijkverpleegkundige krijgen de regie terug in handen. Niet meer een stopwatch of indicatie is bepalend, maar dat wat nodig is.

Ouderenzorg

PvdA wil 300 miljoen euro extra investeren in de ouderenzorg. ‘We willen in verpleeghuizen de zogenoemde Hugo Borstnorm invoeren: er komt extra verplegend personeel voor een liefdevolle oude dag. Dat betekent meer personeel, betere opleidingen en meer aandacht aan bewoners. Daarvoor vragen we van inkomens boven de 150.000 euro een extra bijdrage via de inkomstenbelasting.’

Overig

 • We willen af van de marktwerking, om te beginnen bij de verzekeraars, en geven de macht binnen de zorg terug aan de professionals en de patiënten. Goede en betaalbare zorg, dichtbij huis.
 • Eén uniforme polis voor alle basisverzekeringen;
 • Afschaffen van het eigen risico;
 • Meer zeggenschap in de zorg;
 • Meer aandacht voor preventie;
 • PvdA is voor een actief donorregistratie-beleid
Lees verder

Verkiezingen

GroenLinks plannen voor de ouderenzorg

Wat zijn de GroenLinks plannen voor de ouderenzorg precies? We hebben het voor je op een rijtje gezet op basis van het verkiezingsprogramma.

Gedeeld

op

door

Tweede Kamerverkiezingen 2017

Deze tekst komt uit het verkiezingsprogramma van GroenLinks en is niet of nauwelijks bewerkt

GroenLinks wil investeren in zorg en welzijn voor ouderen, mantelzorgers, mensen met een beperking, kinderen en jongeren die ondersteuning nodig hebben.

We investeren extra in preventie, waarbij het zowel om de gezondheid als het sociaal functioneren gaat. Op buurtniveau wordt de samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleging, ouderenzorg en sociaal werk verbeterd.

Solidariteit

Om de solidariteit tussen ziek en gezond en tussen oud en jong in de zorg te herstellen, roepen we de wildgroei aan zorgpolissen een halt toe. Er komen transparante verzekeringspolissen met een breed basispakket. Het aantal polissen wordt beperkt tot één naturapolis en één restitutiepolis per verzekeraar.

Marktwerking reguleren

Marktwerking in de zorg wordt strenger gereguleerd. In de driehoeksverhouding tussen zorgverleners, zorgverzekeraars en burgers is de macht van de zorgverzekeraars disproportioneel groot en dient meer in evenwicht gebracht te worden.

Preventie

Voorkomen van ziekte en ongezondheid is belangrijk. Er komen wijk- en doelgroepgerichte preventieprogramma’s. Zorgverzekeraars en gemeenten moeten samenwerken met bewoners om dit te stimuleren. Daarnaast zijn meerdere specifieke maatregelen nodig zoals: wettelijke normen voor het maximale gehalte aan zout, suiker en vet in producten als de huidige convenanten niet tot een gezonder productaanbod leiden.

 • We zorgen ervoor dat mensen meer zeggenschap krijgen over de inhoud van hun zorg. De vrijeartsenkeuze blijft behouden.
 • Het persoonsgebonden budget (PGB) wordt ook mogelijk in de Zorgverzekeringswet. Er komt een integraal PGB voor mensen die ondersteuning krijgen bij zorg, participatie, scholing en wonen.
 • Mensen die langdurig moeten verblijven in zorginstellingen krijgen meer mogelijkheden om zelf hun zorgaanbieder te kiezen.
 • Er komt meer en betere opvang voor daklozen en verwarde personen.
 • Verspilling in de zorg wordt tegengegaan. Bij de inkoop en bekostiging van zorg moet het accent gelegd worden op preventie en verwachte gezondheidswinst, in plaats van de financiering van het aantal behandelingen. Bureaucratie wordt bestreden door het vereenvoudigen van procedures en regelgeving.
 • Zorgverzekeraars worden omgevormd tot stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk. De overheid ontwikkelt eenduidige richtlijnen voor de gewenste vermogensontwikkeling van zorginstellingen en zorgverzekeraars. De overheid maakt afspraken met zorgverzekeraars om het marketingbudget te halveren.
 • Medisch specialisten gaan verplicht in loondienst en vallen onder de Wet normering topinkomens – de Balkenendenorm. Bestuurders van zorgverzekeraars vallen hier ook onder.
 • Om de marktmacht van de farmaceutische industrie te breken en lagere prijzen voor medicijnen af te dwingen, worden generieke medicijnen centraal door de overheid ingekocht, zo mogelijk op Europees niveau. De opbouw van medicijnprijzen moet door de industrie transparant gemaakt worden.
 • Het ontwikkelen van open source medicijnen wordt gestimuleerd.
 • In gezondheidsonderzoek wordt meer rekening gehouden met de fysieke verschillen tussen mannen en vrouwen.
 • Het medisch beroepsgeheim blijft gewaarborgd. Zonder toestemming van de patiënt krijgen zorgverzekeraars geen toegang tot medische dossiers.

Orgaandonatie

Het actief donorregistratiesysteem wordt ingevoerd. Iedereen is donor, tenzij je aangeeft dat niet te willen. Zo vergroten we het aantal orgaandonoren.

Waardig levenseinde

 • Euthanasie gaat uit het Wetboek van Strafrecht. Artsen zijn pas strafbaar wanneer ze zich niet aan de regels houden. Bij verzoek tot euthanasie komt er een plicht voor artsen die vanwege gewetensbezwaren niet aan een verzoek willen voldoen om door te verwijzen naar een andere, welwillende arts.
 • Mensen die vinden dat hun leven voltooid is kunnen, ook als er geen sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden in medische zin, een waardig einde aan hun leven maken. Zij kunnen hierbij een beroep doen op professionele stervensbegeleiders. Hulp bij zelfdoding door deze stervensbegeleiders is niet strafbaar.
Lees verder

Meest gelezen