menu

GroenLinks plannen voor de ouderenzorg

Deze tekst komt uit het verkiezingsprogramma van GroenLinks en is niet of nauwelijks bewerkt

GroenLinks wil investeren in zorg en welzijn voor ouderen, mantelzorgers, mensen met een beperking, kinderen en jongeren die ondersteuning nodig hebben.

We investeren extra in preventie, waarbij het zowel om de gezondheid als het sociaal functioneren gaat. Op buurtniveau wordt de samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleging, ouderenzorg en sociaal werk verbeterd.

Solidariteit

Om de solidariteit tussen ziek en gezond en tussen oud en jong in de zorg te herstellen, roepen we de wildgroei aan zorgpolissen een halt toe. Er komen transparante verzekeringspolissen met een breed basispakket. Het aantal polissen wordt beperkt tot één naturapolis en één restitutiepolis per verzekeraar.

Marktwerking reguleren

Marktwerking in de zorg wordt strenger gereguleerd. In de driehoeksverhouding tussen zorgverleners, zorgverzekeraars en burgers is de macht van de zorgverzekeraars disproportioneel groot en dient meer in evenwicht gebracht te worden.

Preventie

Voorkomen van ziekte en ongezondheid is belangrijk. Er komen wijk- en doelgroepgerichte preventieprogramma’s. Zorgverzekeraars en gemeenten moeten samenwerken met bewoners om dit te stimuleren. Daarnaast zijn meerdere specifieke maatregelen nodig zoals: wettelijke normen voor het maximale gehalte aan zout, suiker en vet in producten als de huidige convenanten niet tot een gezonder productaanbod leiden.

 • We zorgen ervoor dat mensen meer zeggenschap krijgen over de inhoud van hun zorg. De vrijeartsenkeuze blijft behouden.
 • Het persoonsgebonden budget (PGB) wordt ook mogelijk in de Zorgverzekeringswet. Er komt een integraal PGB voor mensen die ondersteuning krijgen bij zorg, participatie, scholing en wonen.
 • Mensen die langdurig moeten verblijven in zorginstellingen krijgen meer mogelijkheden om zelf hun zorgaanbieder te kiezen.
 • Er komt meer en betere opvang voor daklozen en verwarde personen.
 • Verspilling in de zorg wordt tegengegaan. Bij de inkoop en bekostiging van zorg moet het accent gelegd worden op preventie en verwachte gezondheidswinst, in plaats van de financiering van het aantal behandelingen. Bureaucratie wordt bestreden door het vereenvoudigen van procedures en regelgeving.
 • Zorgverzekeraars worden omgevormd tot stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk. De overheid ontwikkelt eenduidige richtlijnen voor de gewenste vermogensontwikkeling van zorginstellingen en zorgverzekeraars. De overheid maakt afspraken met zorgverzekeraars om het marketingbudget te halveren.
 • Medisch specialisten gaan verplicht in loondienst en vallen onder de Wet normering topinkomens – de Balkenendenorm. Bestuurders van zorgverzekeraars vallen hier ook onder.
 • Om de marktmacht van de farmaceutische industrie te breken en lagere prijzen voor medicijnen af te dwingen, worden generieke medicijnen centraal door de overheid ingekocht, zo mogelijk op Europees niveau. De opbouw van medicijnprijzen moet door de industrie transparant gemaakt worden.
 • Het ontwikkelen van open source medicijnen wordt gestimuleerd.
 • In gezondheidsonderzoek wordt meer rekening gehouden met de fysieke verschillen tussen mannen en vrouwen.
 • Het medisch beroepsgeheim blijft gewaarborgd. Zonder toestemming van de patiënt krijgen zorgverzekeraars geen toegang tot medische dossiers.

Orgaandonatie

Het actief donorregistratiesysteem wordt ingevoerd. Iedereen is donor, tenzij je aangeeft dat niet te willen. Zo vergroten we het aantal orgaandonoren.

Waardig levenseinde

 • Euthanasie gaat uit het Wetboek van Strafrecht. Artsen zijn pas strafbaar wanneer ze zich niet aan de regels houden. Bij verzoek tot euthanasie komt er een plicht voor artsen die vanwege gewetensbezwaren niet aan een verzoek willen voldoen om door te verwijzen naar een andere, welwillende arts.
 • Mensen die vinden dat hun leven voltooid is kunnen, ook als er geen sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden in medische zin, een waardig einde aan hun leven maken. Zij kunnen hierbij een beroep doen op professionele stervensbegeleiders. Hulp bij zelfdoding door deze stervensbegeleiders is niet strafbaar.

Reageren

Auteur

NED7 Redactie

NED7 Redactie

NED7 is een (online) content community die een positieve bijdrage wil leveren om de maatschappij blijvend te veranderen als het gaat over zorg en ouderen. Een community met informatieve, relevante, realistische, positieve én bruikbare content over de zorg, gezond en vitaal ouder worden, zelfredzaamheid en saamhorigheid.

AdvertentieGratis nieuwsbrief

Nieuwsbrief aanmelding
Bezig met versturen

Gerelateerde berichten