Volg ons online

Verkiezingen

CDA plannen voor de ouderenzorg

Wat zijn de CDA plannen voor de ouderenzorg precies? We hebben het voor je op een rijtje gezet op basis van het verkiezingsprogramma.

Gedeeld

op

Tweede Kamerverkiezingen 2017

Deze tekst komt uit het verkiezingsprogramma van het CDA en is niet of nauwelijks bewerkt

Het CDA wil mantelzorgers meer inspraak geven bij de zogenaamde keukentafelgesprekken: de gemeente mag nooit korten op de zorg als de mantelzorger in redelijkheid aangeeft dreigt te worden overbelast.

Ook de wijkverpleegkundige moet bij het oordeel over de vraag hoeveel zorg iemand nodig heeft, goed kijken naar de draagkracht van de mantelzorger en dit afstemmen met de gemeente. De minimale zorg moet beter worden verankerd. Om mantelzorgers af en toe even op adem te laten komen, willen wij meer ruimte voor respijtzorg en dagopvang of extra ondersteuning thuis.

Zorgbonus voor mantelzorgers

CDA wil een zogenaamde ‘zorgbonus’ voor mantelzorgers om hen financieel te compenseren voor het opnemen van verlof of minder gaan werken om zorg voor een naaste te kunnen bieden. Patiënten die door mantelzorgers verzorgd worden krijgen een korting op de eigen bijdrage. Ook willen wij dat iemand met een AOW-uitkering niet langer wordt gekort als hij of zij een familielid of vriend in huis neemt om deze te verzorgen. Daarbij wil het CDA een  landelijke aanpak eenzaamheid, die lokaal vorm krijgt.

Zorg aan huis

Bij de zorg aan huis spelen de huisarts en de wijkverpleging een belangrijke rol. Wij willen meer gezamenlijke initiatieven om deze zorg dichtbij huis mogelijk te maken en de samenwerking tussen huisarts, gemeente, wijkverpleging, verpleeghuis en ziekenhuizen te verbeteren. CDA wil dat zorgverzekeraars en gemeenten zorg aan huis beter  faciliteren en ondersteunen. Daarbij worden ook technologische innovaties gestimuleerd. Zo kunnen dankzij eHealth toepassingen bij chronisch zieke patiënten controles thuis worden verricht. Dat scheelt een extra bezoek aan het ziekenhuis.

Persoonlijke ruimte

Het CDA wil dat als het nodig is ook persoonlijke verzorging, zoals douchen, onder de zorg van de wijkverpleging wordt gebracht. Het CDA wil dat verzorgend personeel alle ruimte krijgt om menselijke zorg te bieden: ‘De computer mag aan de kant en onnodige regels worden geschrapt, zodat het personeel alle aandacht op de zorg kan richten’. Het CDA wil dat medewerkers en instellingen zelf de ruimte laten om aan te geven welke regels overbodig zijn, zodat meer tijd overblijft voor de zorg en aandacht voor patiënten. Dit geldt ook voor de regels en overbodige inspecties door de Nederlandse zorgautoriteit en de verschillende inspecties.

De zorgverzekeraar

Minder marktwerking en een stop op winstuitkeringen. Onder het huidige kabinet is de marktwerking in de zorg steeds meer een doel op zich geworden, aldus het CDA. Om de marktwerking in de zorg verder te beteugelen willen wij een verbod op winstuitkeringen door zorgverzekeraars, zorginstellingen en ziekenhuizen. Geld dat voor de zorg is bedoeld moet in de zorg blijven of tot lagere premies leiden en mag niet als winst in de zakken van investeerders of aandeelhouders verdwijnen. Het CDA wil een verlaging van het eigen risico en een beperking van de eigen bijdragen.

Tegen verspilling

Het CDA wil dat artsen en apotheken een lijst opstellen van medicatie waarvan altijd voldoende voorraad moet zijn, om het probleem van medicijntekorten aan te pakken. Het CDA wil dat ziekenhuizen en zorgverzekeraars meer gezamenlijk inkopen, om verspilling van spullen te voorkomen.

Laatste levensfase

Het CDA wil dat mensen recht hebben op een waardige laatste levensfase en wil dan ook verdere uitwerking van het levenstestament, waarin de wens rondom de laatste levensfase kan worden vastgelegd. De patiënt moet meer kunnen meepraten en meebeslissen over de zorg.

NED7 is dé community voor 50-plussers die bewijzen dat ouder worden alles behalve vervelend is.

Advertentie

Verkiezingen

PVV plannen voor de ouderenzorg

Wat zijn de PVV plannen voor de ouderenzorg precies? We hebben het voor je op een rijtje gezet op basis van het verkiezingsprogramma.

Gedeeld

op

door

Tweede Kamerverkiezingen 2017

Deze tekst komt uit het verkiezingsprogramma van de PVV en is niet of nauwelijks bewerkt

Het verkiezingsprogramma van de PVV zegt niets over de (ouderen)zorg, behalve de volgende twee punten:

  • Eigen risico zorg geheel afschaffen
  • Terugdraaien bezuinigingen thuiszorg, ouderenzorg. Méér handen aan het bed

Hoe de PVV dit wil bewerkstelligen of wat de PVV nog meer van plan is wordt niet uitgelegd of toegelicht.

Bezoek ook eens…

Lees verder

Verkiezingen

SP plannen voor de ouderenzorg

Wat zijn de SP plannen voor de ouderenzorg precies? We hebben het voor je op een rijtje gezet op basis van het verkiezingsprogramma.

Gedeeld

op

door

Tweede Kamerverkiezingen 2017

Deze tekst komt uit het verkiezingsprogramma van de SP en is niet of nauwelijks bewerkt

De SP wil de zorg regelen op basis van zorgbehoefte en een einde maken aan de concurrentie tussen aanbieders van zorg. We gaan de zorg meer in de buurt en op een menselijke maat organiseren, dat is fijner werken voor de medewerkers en een stuk persoonlijker voor de mensen die afhankelijk zijn van thuiszorg.

Kleine ziekenhuizen behouden

Er moet een nationaal netwerk van ziekenhuizen komen waarin ziekenhuizen samenwerken op specialistische zorg en waarmee kleine ziekenhuizen behouden blijven. Ziekenhuizen moeten gefinancierd worden op basis van een aantal hoofdparameters, die samen een goede inschatting geven van de geleverde zorg. De financiering per verrichting en/of behandeling (via DBC’s/Dot’s) schaffen we af. Er komt geen winstuitkering voor ziekenhuizen. Wachtlijsten voor ziekenhuiszorg zijn niet acceptabel.

Bureaucratie te lijf

Er moet een einde komen aan de bureaucratie waar verpleegkundigen in het ziekenhuis maar natuurlijk ook zorgverleners in andere zorgdomeinen mee geconfronteerd worden. Dit vermindert immers het werkplezier, verhoogt de werkdruk en leidt tot meer minder tijd voor de zorgbehoevende.

Mantelzorg

Wij willen dat mantelzorgers en vrijwilligers meer ondersteuning krijgen. De harde bezuinigingen op de thuiszorg worden niet door de SP gesteund. Thuis kunnen blijven wonen als je verzorging nodig hebt, daar gaat het om. Om te voorkomen dat mensen (te vroeg) naar een verpleeghuis moeten, staat de SP voor goede thuiszorg voor iedereen die dat nodig heeft.

Thuiszorg

Veel mensen blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen huis wonen, ook als ze veel zorg nodig hebben. Daarom vindt de SP goede en persoonlijke thuiszorg zo belangrijk. Maar er kan een moment komen dat het thuis niet meer lukt. Wij vinden dat iedereen die door ziekte, ouderdom of een beperking niet langer thuis kan blijven altijd de mogelijkheid moet hebben om in een zorginstelling te gaan wonen. Dat betekent dat we ouderen niet dwingen om langer thuis ze blijven dan ze zelf verantwoord en veilig vinden.

Overig

De SP wil de zorg regelen op basis van zorgbehoefte en een einde maken aan de concurrentie tussen aanbieders van zorg. We gaan de zorg meer in de buurt en op een menselijke maat organiseren, dat is fijner werken voor de medewerkers en een stuk persoonlijker voor de mensen die afhankelijk zijn van thuiszorg.

Nieuwe geneesmiddelen waar de effectiviteit van bewezen is en waarvan geen goedkopere equivalent bestaat, worden opgenomen in het basispakket.

Bezoek ook eens…

Lees verder

Verkiezingen

PvdA plannen voor de ouderenzorg

Wat zijn de PvdA plannen voor de ouderenzorg precies? We hebben het voor je op een rijtje gezet op basis van het verkiezingsprogramma.

Gedeeld

op

door

Tweede Kamerverkiezingen 2017

Deze tekst komt uit het verkiezingsprogramma van de PvdA en is niet of nauwelijks bewerkt

De PvdA wil mantelzorgers beter ondersteunen, zodat ze niet overbelast raken en zij werk, zorg en gezin beter kunnen combineren. De PvdA wil hun werk verlichten met de zogeheten respijtzorg en mantelzorgverlof en hen actief wijzen op deze mogelijkheden.

In een keukentafelgesprek wordt samen met de gemeente en andere betrokkenen besproken welke zorg vrienden, familie of buren kunnen bieden. Professionele zorg wordt daarop afgestemd. Zorgverleners moeten familieleden en mantelzorgers serieus betrekken bij deze gesprekken.

eHealth

Moderne communicatiemiddelen als e-consulten, telemonitoring en beeldbellen kunnen verlichting bieden, zodat de mantelzorger niet steeds hoeft te reizen. We hebben speciale aandacht voor minderjarige kinderen die mantelzorgtaken uitvoeren: die moeten zoveel mogelijk worden ontlast en ondersteund.

Thuiszorg

De PvdA wil de zorg dichtbij, in de buurt organiseren. We willen dat ouderen en gehandicapten langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Dat is prettiger voor hen, en het bespaart ook nog eens geld. De patiënt en de wijkverpleegkundige krijgen de regie terug in handen. Niet meer een stopwatch of indicatie is bepalend, maar dat wat nodig is.

Ouderenzorg

PvdA wil 300 miljoen euro extra investeren in de ouderenzorg. ‘We willen in verpleeghuizen de zogenoemde Hugo Borstnorm invoeren: er komt extra verplegend personeel voor een liefdevolle oude dag. Dat betekent meer personeel, betere opleidingen en meer aandacht aan bewoners. Daarvoor vragen we van inkomens boven de 150.000 euro een extra bijdrage via de inkomstenbelasting.’

Overig

  • We willen af van de marktwerking, om te beginnen bij de verzekeraars, en geven de macht binnen de zorg terug aan de professionals en de patiënten. Goede en betaalbare zorg, dichtbij huis.
  • Eén uniforme polis voor alle basisverzekeringen;
  • Afschaffen van het eigen risico;
  • Meer zeggenschap in de zorg;
  • Meer aandacht voor preventie;
  • PvdA is voor een actief donorregistratie-beleid
Lees verder

Meest gelezen