Volg ons online

Natuur & Milieu

Kwaliteit van zorg verder verbeterd

De kwaliteit van zorg is een belangrijk onderwerp op de agenda. Daarom is er een nieuw Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg opgesteld.

Gedeeld

op

Kwaliteit van zorg voor ouderen

De kwaliteit van zorg staat, zo lijkt het, continue onder druk. Daarom wordt er hard aan dit onderwerp gewerkt door zowel de sector als het ministerie. Het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is daar een goed voorbeeld van.

Wat mogen we met z’n allen verwachten van de verpleeghuiszorg in Nederland? Het Zorginstituut heeft dit onlangs vastgelegd in een nieuw kader, dat voor de hele verpleeghuissector geldt. Zorgaanbieders zijn sinds 13 januari 2017 verplicht kwaliteitsinformatie over hun instelling en het functioneren ervan aan te leveren. Maar wat betekent dit precies voor ons als consumenten? Wat merken wij hiervan? En wat valt hier precies onder?

Belangrijke onderwerpen

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg bestaat uit verschillende onderdelen. Ten eerste geeft het zorginstellingen in Nederland aanbevelingen over hoe ze samen de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren. Maar er worden ook concrete verbeteringen vastgelegd die dit jaar nog moeten worden doorgevoerd. Uiteindelijk is het kader ook bedoeld als basis voor de zorginkoop door zorgverzekeraars. Een belangrijk document dus waar we met z’n allen hopelijk snel de vruchten van gaan plukken. Er zijn vier thema’s gedefinieerd die moeten bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van zorg. Het uitgangspunt hierbij is degene die zorg ontvangt. Klinkt logisch, maar is toch echt een verandering die van belang is. Persoonsgerichte zorg noemen ze dat.

Persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning is direct het eerste thema. Het individu is belangrijk, in plaats van ervoor te zorgen dat iedereen hetzelfde krijgt. Er moet beter gekeken worden naar wie de zorgorganisatie voor zich heeft. Zijn of haar geschiedenis, behoeften en vooral ook relaties. Want familie en vrienden zijn hierbij ook een belangrijk onderdeel. Zij moeten veel meer door de zorgorganisatie betrokken worden bij de zorg voor de bewoner. Bovendien moeten zorgorganisaties bij opname een zogenaamd Zorgleefplan maken. Welke medicatie krijgt iemand? Is er een speciale dieetbehoefte? Welke primaire hulpvraag is er en hoe loopt het contact met familie bij calamiteiten? Vragen die een goed beeld geven van de persoon waar het omgaat. Dit Zorgleefplan moet binnen zes weken na opname compleet zijn, wat de zorgorganisatie dwingt om een goed inzicht te krijgen.

Wonen en welzijn

Wonen en welzijn is een ander belangrijk thema. Binnen dit onderwerp gaat het niet alleen over kwaliteit van zorg, maar vooral ook over kwaliteit van leven. Hoe zorgen zorgorganisaties, doormiddel van hun zorg- en dienstverlening, voor een verbetering van de levenskwaliteit en het welzijn van een bewoner? Hoe geef je zin aan het leven? Is iemand schoon en verzorgd en zorg je ervoor dat dit zo blijft? Hoe betrek je familie en vrijwilligers hierbij? En wat doe je aan een verbetering van het wooncomfort van iemand? Onderwerpen die de afgelopen jaren flink onder druk stonden met bijvoorbeeld het wegbezuinigen van activiteitenbegeleiders. Maar gelukkig komt hier weer meer aandacht voor. Want uiteindelijk is een bewoner die goed in zijn of haar vel zit, een bewoner die gezonder is. En een gezonder iemand is makkelijker te verzorgen.

Natuur en gezondheid

Onderwerpen zoals beweging, voeding en geestelijk welzijn, horen hierbij. Dit is ook de reden waarom veel zorgorganisaties het afgelopen jaar al hard gewerkt hebben aan projecten die hier een bijdrage aan leveren. Via het programma ‘Waardigheid en Trots’, van het ministerie van Volksgezondheid, worden diverse projecten ondersteund en gestimuleerd. ‘Grijs Groen en Gelukkig’ van IVN Nederland, is daar één van. IVN is het instituut voor natuureducatie en actief met het ‘vergroenen’ van Nederland. Natuur levert een belangrijke bijdrage aan onze gezondheid. Zowel lichamelijk als geestelijk zorgt natuur voor een enorme stimulans. Dit blijkt ook uit tal van onderzoeken. Voor ouderen heeft dit grote voordelen. Zelfs het kijken naar een afbeelding met natuur blijkt al voordelen te hebben. Moet je nagaan als mensen ook echt meer natuur om zich heen hebben. Zowel binnen als buiten!

IVN vrijwilligersbanner

Verbetering gezondheid

De projecten die ‘Grijs Groen en Gelukkig’ op dit moment heeft opgezet zorgen voor die vergroening van verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland. Twintig zorgorganisaties doen al actief mee. Zo worden er beleef- en beweegtuinen aangelegd. Groenwanden geïnstalleerd voor die mensen die niet naar buiten toe kunnen. Er zijn zogenaamde natuurkoffers gemaakt zodat mensen in een verpleeghuis nog steeds in aanraking kunnen komen met natuur. Zelfs de kleinste aanraking heeft al invloed op de gezondheid. Natuur, in welke vorm dan ook, zorgt voor vermindering van stress, pijn, boosheid of somberheid. Het geeft positieve energie die de zorg door medewerkers een stuk makkelijker maakt. Maar ook het herstel na bijvoorbeeld een operatie gaat significant sneller als mensen natuur om zich heen hebben.

Biowalking voor ouderen en mantelzorgers

Al eerder deelden we berichten over tal van nieuwe projecten die werden georganiseerd. Biowalking voor ouderen of mantelzorgers bijvoorbeeld. Want het zijn niet alleen de ouderen die baat hebben bij speciale activiteiten. Ook hun omgeving mag niet vergeten worden. En ook dit past perfect binnen het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Familie draagt bij aan betere kwaliteit van zorg. En mantelzorgers met name. Belangrijk dus dat ook met hun welzijn rekening wordt gehouden. Want uiteindelijk zijn we er met z’n allen niet bij gebaat dat zij uitvallen als de zorg té veel voor hun wordt.

Kwaliteit van zorg onder druk

Het afgelopen jaar is er veel te doen geweest over de veiligheid binnen verpleeghuizen. Met de IGZ lijst verpleeghuizen kwam dit onderwerp groot in het nieuws en bleef het de berichtgeving domineren. Het gaat hierbij vooral om medicatieveiligheid, maar ook de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen en het voorkomen van acute ziekenhuisopname. In het nieuwe Kwaliteitskader wordt goed gekeken naar deze veiligheid. Hierbij hoort ook het laatste onderwerp op de lijst, namelijk het leren en verbeteren van de zorg. Jaarlijks moeten zorgorganisaties verslag gaan uitbrengen via een kwaliteitsplan. Wat heeft de organisatie gedaan om de kwaliteit van zorg te verbeteren? Dat een organisatie kan leren van aanpassingen en tekortkomingen is hierbij essentieel.

Het komende jaar staat er dus veel te gebeuren binnen de zorg. Welke invloed de verkiezingen hierop gaan hebben is nog even afwachten. Maar één ding is zeker, iedereen is het erover eens. De kwaliteit van zorg en de kwaliteit van ouder worden is een belangrijk onderwerp op ieders agenda. En dat is maar goed ook!

IVN Nederland wil natuur dichter bij mensen brengen met diverse projecten zoals 'Grijs Groen en Gelukkig'.

Advertentie

Natuur & Milieu

Beleef de natuur dichtbij huis

Voor veel ouderen is mobiliteit een obstakel om nog naar buiten te gaan. Daarom helpt IVN veel zorgcentra bij het aanleggen van beleeftuinen. Beleef de natuur dus nu ook dichtbij.

Gedeeld

op

Beleef de natuur

Beleef de natuur, ook als je beperkte mobiliteit hebt. Veel ouderen in Nederland zijn niet meer in staat om zelf naar buiten te gaan. IVN, het instituut voor natuureducatie, helpt daarom veel zorgcentra bij het aanleggen van een beleeftuin.

Beperkte mobiliteit is voor veel ouderen de grootste barrière om in contact met de natuur te komen of te blijven. Met een beleeftuin haal je als zorginstelling de natuur letterlijk dichtbij. De tuin biedt een leuke, laagdrempelige activiteit voor zowel personeel als bezoekers om samen met de ouderen te ondernemen.

Herkenbare omgeving

Peter Verkuijlen, Regiomanager BrabantZorg, vertelt over de beleeftuinen bij locatie Nieuwe Hoeven in Schaijk: ‘We hebben hier bij de woningen beleeftuinen. Die hebben we heel herkenbaar opgebouwd met bloemen, met een fruittuin en een groentetuin. Voor mensen met geheugenproblemen is dit een herkenbare omgeving. En die herkenbaarheid geeft comfort en veiligheid in hun leven. Ook voor familie is de tuin een middel om samen met hun partner, nader of moeder naar buiten te gaan. Verbale communicatie valt vaak weg met mensen in een vergevorderd dementie proces, dingen doen is dan een handvat om met elkaar een leuke middag te hebben.’

Beleef de natuur samen

Anneke Gersen, Verpleegkundige locatie Nieuwe Hoeven, BrabantZorg ervaart het voordeel van de beleeftuin in de praktijk. ‘Mensen zitten natuurlijk veel binnen. Als je ze dan mee naar buiten neemt, als het zonnetje schijnt, je ziet ze gewoon opbloeien. Je ziet mensen rondlopen, proeven en voelen. Het is iets wat je samen met bewoners kan beleven.’ De groenten en fruit vinden ook hun weg naar de keuken op de nieuwe Hoeven. ‘We verbouwen onze eigen groenten zoals boerenkolen, spuiten etc. Als daar genoeg van is dan plukken we samen met bewoners, familie en vrijwilligers de groenten en verwerken we die in de maaltijden. Zo zien mensen terug dat wat gisteren nog gaan de boom hing nu op hun bord ligt,’ vertelt Anneke.

Onderzoek

Ook uit onderzoek blijkt dat de natuur vele aanknopingspunten biedt voor ouderen om in gesprek te gaan, zowel met elkaar als met families en verzorgenden (Wang & Macmillan, 2013; Elings, 2006) en vermindert zo gevoelens van eenzaamheid (Sugiyama & Thompson, 2007). Een beleeftuin kan nog meer betekenis krijgen door te werken met een mooie tuinkaart.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat natuur kan betekenen voor ouderen of zorgorganisaties? Neem dan eens een kijkje op de website van IVN.

Bron: IVN

Lees verder

Natuur & Milieu

Trends in de zorg, wat kunnen we verwachten?

Wat zijn de trends in de zorg de komende jaren? We spraken met Ineke de Kam van IVN Nederland over natuur, kunst en cultuur.

Gedeeld

op

Trends in de zorg

Wat zijn de trends in de zorg? We naderen het einde van 2017 en blikken dan meestal terug op het jaar. Maar het is ook interessant om vooruit te kijken. Vooral als het om de zorg gaat. Wat kunnen we verwachten?

Ineke de Kam is adviseur groen, kunst en cultuur in de zorg en werkt voor IVN Nederland mee aan tal van prachtige projecten die ervoor moeten zorgen dat ouderen meer toegang hebben tot natuur en kunst. We vroegen haar wat de trends in de zorg zijn en wat de toekomst ons in Nederland gaat brengen. Kan natuur onze gezondheid helpen? En op wat voor manier?

Dementie

Wist je dat we in 2040 gemiddeld bijna 4,5 jaar ouder worden dan nu? Gelukkig is voorspeld dat we ons ondanks de vergrijzing wel nog even gezond voelen. Een iets groter percentage van de oudste ouderen voelt zich in 2040 zelfs gezonder. Helaas sterven er ook steeds meer mensen aan de gevolgen van dementie. Op dit moment lijden er ongeveer 270.000 mensen aan deze ziekte. In 2055 zijn dat er volgens schattingen 700.000. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en geeft ons een kleine blik in de toekomst op basis van geschatte cijfers.

Eenzaamheid

31% van de 2,9 miljoen 65-plussers in Nederland geeft aan zich eenzaam te voelen. Omdat mensen steeds langer thuis blijven wonen die (ver) boven de 80 zijn en beperkingen hebben is het voor hen niet altijd mogelijk het huis te verlaten en in contact te komen met anderen. Vaak durft men niet in het donker over straat of is er een beperking qua mobiliteit. Dan zou het goed zijn als er vanuit de wijk initiatieven ontstaan die ervoor zorgen dat mensen gehaald en gebracht kunnen worden naar (groene) activiteiten of dat groen naar binnen wordt gebracht doordat bijvoorbeeld vrijwilligers met de natuurkoffer niet alleen het verpleeghuis in gaan maar ook op zoek gaan naar ouderen die nog thuis wonen.

Trends in de zorg

Voor de 45% van de bewoners van verpleeghuizen die aangeeft vaker naar buiten te willen, is dit lang niet altijd mogelijk. Het tekort aan personeel in de verpleeghuiszorg stijgt enorm. Momenteel zijn er 20.000 medewerkers te weinig waardoor de werkdruk in de zorg erg hoog is. Hierdoor wordt naar buiten gaan en contact met de natuur al snel een ondergeschoven kindje. Momenteel zullen deze activiteiten dan ook vooral vorm moeten krijgen doordat mantelzorgers en vrijwilligers deze taak overnemen. Door hen te enthousiasmeren en goed te informeren over alle mogelijkheden die er zijn om activiteiten in de natuur te ondernemen worden ze vanzelf enthousiast om eens mee te doen aan een Biowalk of een wandeling door de tuin aan de hand van een tuinkaart. Ook voor mensen die bedlegerig zijn, zijn er groene activiteiten te vinden die de dag net een stukje mooier maken. Een spannende combinatie van culturele en groene activiteiten kunnen het verschil maken voor cliënten die langdurig zijn opgenomen.

Wetenschap

Er is steeds meer aandacht voor groen in de zorg. In 2005 verschenen wereldwijd 70 artikelen over verband tussen natuur en gezondheid. In 2015 waren dit er 7.000. Dit aantal zegt niet zoveel als niet duidelijk wordt waarover deze artikelen gaan en wat belangwekkende conclusies zijn. De positieve resultaten uit onderzoeken moeten duidelijk worden gecommuniceerd naar de betrokkenen in de praktijk, in plaats dat die kennis bij de wetenschappers zelf blijft liggen. Waarbij onderzoek vooral door moet gaan want het is belangrijk dat er goed wordt onderzocht wat de effecten van groene interventies zijn. Wat doet het bijvoorbeeld met mensen als ze deelnemen aan Biowalking of een andere groene activiteit? De kernboodschap is: verspreid kennis en nieuwe inzichten zodat gezondheids-en welzijnswerkers er gebruik van kunnen maken en hun aanbod daarop kunnen aanpassen en in kansen gaan denken. Als mensen niet in staat zijn om zelf naar buiten te gaan, haal de natuur dan voor hen naar binnen.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat groen kan doen voor je gezondheid of wat de voordelen zijn voor ouderen? Bezoek dan eens de website van IVN en het project ‘Grijs Groen en Gelukkig’.

Bron: IVN

Lees verder

Natuur & Milieu

Mooie natuurfoto valt in de prijzen

Deze mooie natuurfoto van Ellen van Eck viel gisteren in de prijzen tijdens de conferentie Natuur & Gezondheid van IVN Nederland.

Gedeeld

op

Mooie natuurfoto bij de fotowedstrijd van IVN
Ellen van Eck wint natuurfotowedstrijd van IVN Nederland

Een mooie natuurfoto is altijd een genot om naar te kijken. Daarom heeft IVN Nederland onlangs een amateur natuurfotowedstrijd uitgeschreven waar massaal op is gereageerd. En de ene foto was nog mooier dan de ander. Maar er kan er maar één de winnaar zijn!

En de winnaar werd gisteren bekend gemaakt tijdens de Natuur & Gezondheid conferentie die IVN organiseerde. Ellen van Eck heet ze en ze maakte een prachtige foto van de zee. Want als je het over natuur in Nederland hebt, dan kan de zee niet ontbreken. En Ellen heeft deze vastgelegd in een wel heel bijzondere natuurfoto.

Ouderen laten genieten

De jury vond de inzending van Ellen een schitterende samensmelting van Nederlandse cultuur en natuur. Een originele compositie met ‘Het Paard’, de kenmerkende vuurtoren van Marken, op de achtergrond en het opspattend water ervoor. Een beeld dat veel inwoners van Noord-Holland zullen herkennen. Haar foto komt in maar liefst acht deelnemende zorglocaties in Noord-Holland te hangen. ”Het lijkt alsof het zo had moeten zijn. Ik werk op de revalidatieafdeling. In de zorg kijk je, net als bij fotografie, op een andere manier naar de dingen om je heen. Samen met een paar collega’s van de zorginstelling hebben we een hobbyfotografie-groepje. Het doel van de ‘Grijs Groen en Gelukkig’ fotowedstrijd, ouderen laten genieten van mooie natuurfoto, is precies wat daarbij past. Dat ik ook nog eens de winnende foto heb gemaakt, maakt de cirkel voor mij rond.”

Winnende natuurfoto van Ellen van Eck

Winnende natuurfoto van Ellen van Eck

Mooie natuurfoto

Steeds meer onderzoeken onderstrepen de positieve effecten van natuur op de gezondheid. Alleen al het kijken naar natuur heeft effect. Het zorgt voor een verlaagde hartslag en werkt stress verminderend. Het is voor ouderen die in zorginstellingen wonen, niet altijd mogelijk om naar buiten te gaan. Daarom haalt IVN met deze actie de natuur voor hen naar binnen. Enthousiaste hobbyfotografen in heel Nederland waren gevraagd hun mooie natuurfoto’s in te zenden. Een herkenbaar beeld uit de eigen omgeving kan een mooie aanleiding zijn voor het ophalen van herinneringen én kan de aanleiding zijn van een goed gesprek.

Natuur en gezondheid

Tijdens de conferentie Natuur & Gezondheid kwamen diverse partijen en geïnteresseerden samen om te praten over hoe ze zich in kunnen zetten om de zorg in Nederland groener te maken. Het gaat hierbij om aanpassingen in binnen- én buitenruimtes, door middel van planten, dieren, natuurbeleving, kunst en educatie. Zo sprak keynote spreker prof. dr. A.E. (Agnes) van den Berg, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, over de bewezen impact van groen op het cliëntwelzijn en de gezondheid. Maar dit geldt overigens niet alleen voor bewoners. Ook medewerkers profiteren van meer groen in de directe omgeving.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat groen kan doen voor de gezondheid én voor ouderen in verpleeghuizen? Bezoek dan eens de website van IVN Nederland en het project ‘Grijs Groen en Gelukkig’.

Deze natuurfotowedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door HEMA, die de wanddecoraties voor de 40 zorglocaties beschikbaar stelt!

Lees verder

Meest gelezen